صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

 

آیین نامه اجرایی کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاهها و موسسات آموزش عالی

ماده 1) تعریف موارد خاص

ماده 2) اختیارات کمیسیون

ماده 3) ترکیب اعضاء

ماده 4) نحوه ارجاع پرونده ها به کمیسیون

ماده 5) گزارش به کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص

ماده 6) موارد استثنائی 

کمیسیون بررسی موارد خاص که از این پس به لحاظ اختصار کمیسیون نامیده می شود در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تشکیل می گردد تا با رعایت مفاد این آیین نامه فقط به وضعیت تحصیلی دانشجویانی که مورد خاص تشخیص داده می شوند رسیدگی و رای نهایی صادر نماید.

 

ماده 1) تعریف موارد خاص :

 

موارد خاص به وضعیت دانشجویانی گفته می شود که جریان تحصیل آنان به خاطر عللی خارج از اراده و اختیار آنها در تحصیلاتشان موثر بوده با مشکل مواجه گردیده و حل آن با مقررات و آئین نامه های موجود ممکن نیست و رسیدگی به مشکلات تحصیلی آنها و ارائه راه حل منطقی به بررسی بیشتر و قضاوت دقیقتر و همه جانبه نیاز داشته باشد.

 

ماده 2) اختیارات کمیسیون:

 

کمیسیون مسائل مربوط به دانشجویان شاغل به تحصیل و در حال اخراج آموزشی موسسه آموزش عالی را به صورت موردی و خاص بررسی می کند و در چارچوب اختیارات زیر تصمیم گیری و رای خود را صادر می نماید.

الف: اختیارات مربوط به دانشجویان دوره های کاردانی،کارشناسی و کارشناسی ارشد

الف- 1: اجازه ادامه تحصیل به دانشجویانی که با وجود رعایت ماده 27 آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند 69 شورای عالی برنامه ریزی در معرض اخراج قرار گرفته اند بشرط آنکه میانگین کلشان کمتر از ده نباشد و بعد از آن دیگر مشروط نگردند.

الف- 2: اجازه انتقال موقت یا دایم از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر به دانشجویانی که بر اساس آئین نامه آموزشی موجود واجد شرایط انتقال نیستند در صورت موافقت کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاههای مبداً و مقصد.

تبصره : انتقال دانشجویان موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی، نیمه متمرکز و دانشگاه پیام نور به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی و نیز انتقال دانشجویان دوره شبانه به دوره روزانه مطلقاً ممنوع است و توسط کمیسیون قابل بررسی نمی باشد، ولی کمیسیون می تواند تقاضای انتقال دانشجویان از دوره روزانه به دوره شبانه، دانشگاه پیام نور و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی را مورد بررسی قرار داده و درباره آن تصمیم گیری کند.

الف- 3: موافقت با افزایش سنوات تحصیلی به مدت یک نیمسال برای دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی نا پیوسته و دو نیمسال برای دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته ای که حداکثر مدت مجاز تحصیل آنان به پایان رسیده و ادمه تحصیل آنها از لحاظ سایر مقررات آموزشی مانعی نداشته باشد.

الف- 4: موافقت با بازگشت به تحصیل دانشجویانی که بدلایل موجه با ارائه مدارک مستدل حداکثر یک سال برای ثبت نام و ادامه تحصیل مراجعه ننموده اند و مشکلی از لحاظ خدمت نظام وظیفه ندارند.

تبصره: مدت غیبت این قبیل دانشجویان جزو سنوات تحصیلی آنان محسوب می شود.

الف- 5: موافقت با حداکثر یک سال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویانی که با ارائه مدارک مستدل به بیماری حاد و مزمن مبتیا گردیده اند و یا خانم هایی که دوران بارداری و زایمان را سپری می نمایند و یا کسانی که با تایید وزیر مربوط به کار آنان نیاز مبرم باشد.

الف- 6: موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک رشته به رشته ای دیگر در همان گروه آزمایشی و مقطع تحصیلی در صورتیکه دانشجو توانائی ادامه تحصیل در رشته فعلی خود را از دست داده باشد با حفظ حداقل نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط.

الف- 7: موافقت با تغییر رشته دانشجویان از یک گروه آزمایشی به گروه آزمایشی دیگر در صورتی که دانشجو توانائی ادامه تحصیل در کلیه رشته های گروه آزمایشی خود را از دست داده باشد به شرط داشتن حداقل نسبت نمره آزمون سراسری رشته مورد تقاضا در کل کشور در سهمیه مربوط.

ب- اختیارات مربوط به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد نا پیوسته

ب- 1: موافقت با یک نیمسال افزایش سنوات تحصیلی برای دانشجویانی که حداکثر مدت مجاز تحصیل آنان برابر مقررات به پایان رسیده و از لحاظ سایر مقررات آموزشی مجاز به ادامه تحصیل هستند.

ب- 2: موافقت با حداکثر یک سال مرخصی بدون احتساب در سنوات تحصیلی دانشجویانی که با ارائه مدارک مستدل به بیماری حاد و مزمن مبتلا گردیده اند و یا خانم هایی که دوران بارداری و زایمان را سپری می نمایند و یا کسانی که با تائید مربوط به کارشان نیاز مبرم باشد.

ج) در کلیه موارد اصول زیر باید رعایت شود:

حفظ کیفیت آموزشی

حفظ حداقل واحد مقرر و معدل لازم برای فراغت از تحصیل

حفظ حداقل نمره قبولی در هر درس

حفظ حداقل نمره آزمون و یا نسبت نمره آزمون سراسری حسب مورد در کل کشور در سهمیه مربوط

عدم تغییر مقطع تحصیلی از پایین تر به بالاتر

 

ماده 3) ترکیب اعضاء :

 

رئیس دانشگاه بعنوان رئیس کمیسیون

معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه بعنوان دبیر کمیسیون

معاون آموزشی دانشگاه

چهار نفر از اعضاء هیات علمی صاحب نظر و متعهد به پیشنهاد دبیر کمیسیون

تبصره 1: مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، مدیر کل امور آموزشی، مدیر کل تحصیلات تکمیلی و مدیر کل امور فرهنگی چنانچه عضو هیئت علمی باشند برای عضویت در کمیسیون در اولویت قرار دارند.

تبصره 2: کلیه اعضاء با حکم ریاست دانشگاه منصوب می شوند و رونوشت حکم آنان برای برای معاونت دانشجویی وزارت ارسال می گردد.

 

ماده 4) نحوه ارجاع پرونده ها به کمیسیون:

 

کمیسیون وضعیت تحصیلی و درخواستهائی که به یکی از دو طریق زیر ارجاع گردد را مورد رسیدگی قرار می دهد :

مواردی که پس از طرح در کمیسیون آموزشی یا شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه با امضاء معاون آموزشی به کمیسیون ارجاع شود.

تقاضای دانشجویانی که به تشخیص رئیس دانشگاه، معاون دانشجوئی و یا معاون آموزشی به کمیسیون ارجاع گردد.

تذکر1 :

جلسات کمیسیون با حضور رئیس دانشگاه، معاونین دانشجویی، آموزشی و نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با رای مثبت نصف به اضافه یک کلیه اعضاء معتبر می باشد.

تبصره: در صورت عدم امکان حضور رئیس دانشگاه جلسه با حضور نماینده تام الاختیار ایشان تشکیل خواهد شد.

تذکر2: جلسات کمیسیون حداقل هر 15 روز یکبار و در صورت ضرورت بنابه تشخیص دبیر کمیسیون بصورت فوق العاده تشکیل می شود.

تذکر 3 : صورت جلسات کمیسیون با شرح وضعیت تحصیلی دانشجویان و دلایل خاص بودن آنها پس از امضاء کلیه اعضاء حاضر در جلسه جهت تائید رئیس دانشگاه ارسال می گردد.

تذکر 4: آراء صادره پس از امضاء رئیس دانشگاه و ابلاغ به معاون آموزشی لازم الاجراست.

تذکر 5: دبیر کمیسیون پس از بررسی مقدماتی سوابق امر، موارد را جهت رسیدگی در کمیسیون مطرح می نماید.

 

ماده 5) گزارش به کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص:

 

دبیر کمیسیون موظف است حداقل هر دو ماه یکبار گزارشی مکتوب از فعالیتها و مصوبات را به همراه صورت جلسات کمیسیون به کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص مستقر در حوزه معاونت دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی ارسال کند.

 

ماده 6) موارد استثنائی:

 

مواردی را که از اختیارات کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه نمی باشد و کمیسیون دانشگاه تشخیص می دهد تا در کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص رسیدگی گردد وضعیت تحصیلی دانشجو حسب فرم مربوط به همراه سایر مدارک با امضاء ریاست دانشگاه به کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص ارسال شود.

تذکر: آراء کمیسیون مرکزی بررسی موارد خاص برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی لازم الاجراست.

ماده7:

آراء کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه در معاونت دانشجویی وزارت مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه خارج از اختیارات کمیسیون دانشگاه تشخیص داده شود به آن رسیدگی خواهد شد.

این آیین نامه در 7 ماده در تاریخ 16/12/74 به تایید وزیر فرهنگ و آموزش عالی رسید و از تاریخ تصویب جایگزین آئین نامه قبلی می شود.