صفحه اصلی          قوانین آموزشی          تقویم آموزشی          سایتهای مرتبط          نظرها و پیشنهادها          ارتباط با ما

 

آیین نامه انضباطی دانشجویان- مصوب سیصد و پنجاه و هشتمين جلسه مورخ 14/6/74 شورای عالی انقلاب فرهنگی

الف- ترکيب اعضای کمیته انضباطی بدوی دانشگاه

ب- ترکیب اعضای کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه

ج- ترکیب اعضای کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان

د- شرایط عضویت 

به استناد بند اول از مصوبات جلسات 429 و430 مورخ 21/7/78 و 5/8/77 شورای عالی انقلاب فرهنگی وبا تکیه بر تجربه های پیشین از عملکرد کمیته های انضباطی، ترکیب اعضای کمیته های انضباطی دانشگاه ها وکمیته مرکزی انضباط و شرایط عضویت آنها به شرح زیر تعیین میگردد.

 

الف- ترکيب اعضای کمیته انضباطی بدوی دانشگاه:

 

1- معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه بعنوان رئیس کمیته بدوی

2- مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه یا نماینده تام الاختیار ایشان

3- یکی از اعضای علمی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه

4- دو نفر دانشجوی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه

5- دبیر کمیته انضباطی بدوی به پیشنهاد رئیس کمیته بدوی و حکم رئیس دانشگاه، بدون داشتن حق رﺃی

تبصره : جلسات با حضور رئیس کمیته انضباطی بدوی و حداقل دو عضو صاحب رﺃی تشكيل میشود و تصمیمات آن با سه رای موافق به تصویب میرسد.

 

ب- ترکیب اعضای کمیته انضباطی تجدید نظر دانشگاه:

 

1- رئیس دانشگاه به عنوان رئیس کمیته تجدید نظر

2- مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

3- معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه به عنوان دبیر کمیته تجدید نظر

4- یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه (غیر اعضای کمیته بدوی)

5- یک نفر دانشجوی دانشگاه به انتخاب رئیس دانشگاه (غیر از اعضای کمیته بدوی)

تبصره: جلسات کمیته تجدید نظر با حضور رئیس کمیته و حداقل دو عضو دیگر تشکیل شده ومصوبات آن با سه رﺃی موافق قابل اجرا است.

 

ج- ترکیب اعضای کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان:

 

1- معاون دانشجویی وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا معاون دانشجویی فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد بعنوان رئیس کمیته.

2- مدیر کل دانشجویان داخل وزارت فرهنگ و آموزش عالی یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.

3- مسئول دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در یکی از دانشگاه ها به پیشنهاد رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.

4- یک نفر حقوق دان از بین اعضای هیات علمی دانشگاه ها به پیشنهاد رئیس کمیته مرکزی انضباطی و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.

5- یک نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه به پیشنهاد رئیس کمیته مرکزی انضباطی و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.

6- یک نفر دانشجو از میان اعضای کمیته دانشگاهها به پیشنهاد رئیس کمیته مرکزی انضباطی و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد.

7- رئیس یا معاون دانشجویی و فرهنگی یکی از دانشگاهها بنا به دعوت رئیس کمیته مرکزی انضباطی.

8- دبیر کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان به پیشنهاد رئیس کمیته مرکزی انضباطی و حکم وزیر فرهنگ و آموزش عالی یا وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد، بدون داشتن حق رﺃی.

تبصره: جلسات کمیته مرکزی انضباطی با حضور 5 عضو صاحب رﺃی رسمیت می یابد و تصمیمات جلسه با حداقل 4 رﺃی موافق از بین اعضای حاضر معتبر بوده و در صورت صدور حکم قطعی لازم الاجرا است.

 

د- شرایط عضویت:

 

کلیه اعضای کمیته انضباطی که با شخصیت حقیقی به عضویت این نهاد انتخاب میشوند باید در تقوی و استقلال نظر از حسن شهرت برخوردار بوده، مورد وثوق و فاقد سوﺀ سابقه باشد.

تبصره 1: اعضای هیات علمی که به عضویت کمیته های انضباطی انتخاب میشوند، علاوه بر دارا بودن شرایط فوق باید متاهل باشند. همچنین در دانشگاههایی که رشته حقوق تدریس میشود، بهتر است عضو هیات علمی از بین اعضای هیات علمی مدرس در زمینه حقوق انتخاب شود.

تبصره 2: دانشجویان عضو کمیته های انضباطی علاوه بر احراز شرایط مذکور باید واجد شرایط زیر نیز باشند:

1- از نظر تقوی و اخلاق بین دانشجویان حسن اشتهار داشته و ترجیحا متاهل و از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد یا دکتری باشند.

2- حداقل نیمی از واحدهای آموزشی دوره تحصیلی خود را گذرانده باشند مگر آنکه مقاطع تحصیلی پیشین خود را در همان دانشگاه به پایان رسانده باشند.

3- در طی مدت تحصیل خود در دانشگاه مشروط نشده و حکم انضباطی نیز دریافت نکرده باشد.

تبصره 3: دبیر کمیته های بدوی دانشگاهها ترجیحا از میان اعضای هیات علمی دانشگاه و در غیر اینصورت از بین کارکنان دانشگاه که واجد رتبه کارشناسی یا بالاتر هستند و یا دانشجویانی که شرایط عضویت در کمیته های انضباطی را دارند انتخاب میشوند، مشروط بر آن که متاهل و دارای حسن شهرت د ر برخورد مناسب با دانشجویان بوده و عضو دارای رﺃی در کمیته انضباطی نیز باشند.

تبصره 4: اعضای منتخب کمیته های انضباطی به مدت دو سال انتخاب میشوند و این انتخاب قابل تمدید است. چنانچه هر یک از اعضای فوق سه جلسه متوالی یا شش جلسه متناوب غیبت غیر موجه داشته یا به هر دلیل امکان حضور در جلسات کمیته انضباطی را بمدت بیش از سه ماه نداشته باشد یا در صورت احراز عدم صلاحیت، رئیس کمیته میتواند نسبت به جایگزینی وی با انتخاب فرد جدید اقدام کند . تشخیص موجه و غیر موجه بودن غیبت اعضای به عهده رئیس کمیته است.

تبصره 5 : رئیس کمیته انضباطی میتواند بنا به تشخیص از افراد مطلع برای شرکت در جلسات کمیته انضباطی بدون داشتن حق رﺃی دعوت کند.

ترکیب اعضای کمیته های انضباطی دانشجویان در چهار بند و هشت تبصره به شرح فوق، در تاریخ 9/12/78 به تصویب وزرای فرهنگ و آموزش عالی بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد و کلیه مصوبات مغایر با آن فاقد اعتبار است.